Thumb 48e34e5af01ec2f399179234bab349ecaec5a2bc

Parochie en Onderhoud kerk

Ik collecteer omdat

daarmee de parochie wordt ondersteund en een bijdrage aan het onderhoud van de kerk wordt geleverd

10 donateurs
€ 59 ingezameld